Installatietechniek Schaap Installatietechniek Schaap
Sybit | Software op Maat Sybit | Software op Maat
Innovatieve oplossingen voor huis en tuin Terrascompleet.nl
Flevolamb Flevolamb
Tel. 0321-333169 Peter Evers

Brief Engelvaart over Voorzieningen

Donderdag 14 juni 2007
Brief Engelvaart over Voorzieningen
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - De Gemeente Dronten heeft uit hoofde van wethouder Hans Engelvaart vandaag een brief verspreid, gericht aan de gemeenteraad, over de stand van zaken en vervolg 'Voorzieningenniveau Biddinghuizen'.

De brief heeft alles te maken met de Biddinghuizer plannen voor een MFC en de wens van scholen om de gebouwen te renoveren of te vernieuwen. Ook de bibliotheek en Het Koetshuis komen in de brief naar voren.

Geachte heer, mevrouw,

Door middel van deze brief wil ik u informeren over de stand van zaken en de afspraken over het vervolgtraject ten aanzien van het ‘Voorzieningenniveau Biddinghuizen’.
Recent zijn er enkele publicaties in de pers verschenen, waardoor het goed is zowel de leden van de gemeenteraad als de pers te informeren over de huidige stand van zaken en de voortgang van het project.

Wat is er gebeurd tot nu toe
Ten aanzien van het voorzieningenniveau Biddinghuizen zijn de laatste periode weer veel ontwikkelingen geweest. De initiatiefgroep uit Biddinghuizen, waarin een groot aantal instellingen verenigd is, heeft een visienota en een zogenaamd ‘bidbook’ gepresenteerd, met daarin de uitgangspunten en kansen van een te realiseren multifunctioneel centrum (mfc). De gemeente heeft hierop haar reactie gegeven, zowel financieel als inhoudelijk.

Kort samenvattend plaatsen we de nodige kanttekeningen en voorbehouden bij de financiële paragraaf uit het bidbook. De inhoudelijke reactie is samen te vatten in de opvatting dat er ten aanzien van de onderwijshuisvesting voor enkele scholen een noodzaak is om kwalitatieve aanpassingen te doen (niet kwantitatief, er zijn in totaal voldoende lokalen). Dat geldt ook voor enkele voorzieningen, zoals de peuterspeelzaal en eventueel de bibliotheek. De notitie, opgesteld met medewerking van Grontmij/Marktplan, laat zien dat het voorzieningenniveau voor een kern als Biddinghuizen op peil is.

Deze minimale uitgangspunten zijn gepresenteerd aan de initiatiefgroep en op basis hier-van is een vervolg afgesproken. Met instemming van de initiatiefgroep is afgesproken dat er een versneld traject naar de raad gevolgd zal worden. Er worden drie scenario’s op hoofdlijnen uitgewerkt en aan de gemeenteraad voorgelegd, op basis waarvan aan de raad wordt gevraagd richtinggevende uitspraken te doen over welk scenario nader dient te worden uitgewerkt.

Scenario’s
Scenario 1 : Multifunctioneel Centrum
Het idee van de initiatiefgroep, waarin de realisatie van een nieuw multifunctioneel centrum het uitgangspunt is. In het multifunctioneel centrum worden voorzieningen gehuisvest op het gebied van onderwijs, welzijn, zorg en sport en naast de voordelen van het multifunctioneel gebruiken van een accommodatie wordt ook inhoudelijke samenwerking en afstemming nagestreefd.

Scenario 2 : Renovatie Koetshuis en nieuwbouw voor een of meerdere scholen
In dit scenario wordt het Koetshuis aangepast om het functioneel geschikt te maken voor verschillende voorzieningen en multifunctioneel gebruik (voor bijvoorbeeld de bibliotheek). Daarnaast wordt uitgegaan van nieuwbouw voor 1 of meer (brede) scholen voor basison-derwijs, al dan niet gefaseerd uitgevoerd naar gelang de behoefte aan nieuwe huisvesting. Een geschikte locatie hiervoor lijkt het nieuw te ontwikkelen gebied in Bid-dinghuizen Zuid-oost. Ook andere alternatieven kunnen worden onderzocht.

Scenario 3 : Grote renovatie voor het onderwijs
Dit houdt in dat de bestaande gebouwen op de huidige locaties gerenoveerd worden.
In dit scenario wordt alleen voldaan aan de wettelijke verplichting te zorgen voor adequate huisvesting voor de scholen. De scholen worden waar nodig gerenoveerd en aangepast om ze voor de komende 25 jaar weer geschikt te maken voor het basisonderwijs. Indien noodzakelijk worden ook passende maatregelen voor de bibliotheek gezocht.

Uitwerking
Voorgesteld wordt bovenstaande scenario’s elk uit te werken op de volgende onderdelen:

- Inhoud
Een uitgebreide beschrijving van de inhoud, zodat voor iedereen duidelijk is wat het scenario precies omvat. Hiervan moet ook de wijze van samenwerking en sa-menhang zo goed mogelijk duidelijk worden.
Dit geldt met name ook voor het onderwerp brede school: wat willen wij verstaan onder een brede school, welke definitie wordt gehanteerd, welke voorzieningen spelen een rol. En ook: kan de ontwikkeling in Biddinghuizen ten aanzien van de brede school gebruikt worden voor uitgangspunten voor een brede school op een andere plek? Het verschil in de accommodatiekanten en de inhoud van een brede school moet hierin ook goed naar voren komen.

- Locatie
Hoewel de invulling van dit onderdeel er in de verschillende scenario’s anders kan uitzien, is het bij elk van de scenario’s van belang ook de locatie-aspecten mee te nemen. Aspecten die moeten worden meegenomen zijn: een inschatting van de mogelijkheden van de vrijkomende locaties, een beschrijving van ruimtelijke ge-volgen voor nieuwbouw en of aanbouw, etc.

- Financiën
Voorgesteld wordt dit onderdeel op twee verschillende manieren uit te werken. Een uitwerking waarin rekening wordt gehouden met de normbedragen en bere-keningen zoals bekend in de onderwijshuisvesting. De andere uitwerking op basis van realistische ervaringscijfers voor verbouw en of nieuwbouw (vergelijking met soortgelijke projecten). In beeld moet worden gebracht wat elk scenario financieel betekent, op korte en langere termijn.
Ook zal bij dit onderdeel per scenario uitgewerkt worden welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van het verwerven van subsidies, bijvoorbeeld bij de provincie.

Tijdpad
Zoals besproken is het de bedoeling dat de gemeenteraad op deze manier een richting uit kan zetten voor een meer gedetailleerde uitwerking van een scenario. Op basis van de feitelijke gegevens kan bepaald worden welk scenario wenselijk en haalbaar is.
In de laatste bijeenkomst met de initiatiefgroep is afgesproken een versneld proces in te gaan, zodat eerder dan in november scenario’s aan de raad kunnen worden voorgelegd.

Vanwege het zomerreces is er voor de maanden juli en augustus een aangepast verga-derschema. Voorgesteld wordt daarom te koersen op de raad van september. Dat bete-kent dat de stukken voor 7 augustus in routing moeten worden gebracht. Met de benodig-de afstemming daarvoor en uiteraard ook de zomervakantie, is het verstandig te streven naar het opleveren van de uitgewerkte scenario’s eind juni. De maand juni kan dan ge-bruikt worden voor het verzamelen van de gegevens en het opstellen van het voorstel aan college en raad.

Op onderdelen zal het effectiever zijn dat de gemeente dit zelfstandig (integraal) uitwerkt, voor andere terreinen is overleg en samenwerking juist van belang. In overleg met de ini-tiatiefgroep zal worden bepaald welke wijze van samenwerken en afstemmen het best is.

Met vriendelijke groet,

ing. J.Ph. (Hans) Engelvaart
Wethouder

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Gemeenteberichten
Pelletkachels Flevo Pelletkachels Flevo
Pelletkachels advies en verkoop
Parksingel 23
8256 GE
Biddinghuizen
T 0321-333802
E info@pelletkachels-flevo.nl
W http://www.pelletkachels-flevo.nl
Pelletkachels Flevo
Pelletkachels Flevo
Adverteerder in de rubriek Koetshuis
Teakhouten meubelen
PolderTEAK
Adverteerder in de rubriek Tamarisk
Verkeersschool Kooij&Wallet
Verkeersschool Kooij & Wallet
Adverteerder in de rubriek Daltonschool De Schatkamer
Tel. 0321-333169
Peter Evers
Adverteerder in de rubriek Basisscholen
Kubbeweg 17
De Kubbe BV - Biddinghuizen
Adverteerder in de rubriek Bibliotheek
Hoogeveen Multi Service
Hoogeveen Multi Service
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
zoeken
BHZNet.nl weer
  • 17.2 °C
  • 0.0 mm
  • 18.8 °C
Weerstatistieken ->
gerelateerd nieuws
Agenda 3 dagen Meer agenda ->
Snackbar Twins Snackbar Twins Snackbar Twins
Toevoegen
in de bhznet.nl winkel Alle produkten ->
twitter facebook rss top