Van Werven infra & recycling Van Werven infra & recycling
AH Jan Schuurhuis AH Jan Schuurhuis
Adm. Financiële Advisering Kafa
0321-337030 Klusbedrijf Johan Bramer
Kapsalon Beautiful Change Kapsalon Beautiful Change

Biddinghuizen in ontwerp structuurvisie 2030

Woensdag 13 juni 2012
Biddinghuizen in ontwerp structuurvisie 2030
Foto: Bezoekers BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - De gemeenteraad van Dronten heeft ingestemd met de Ontwerp structuurvisie 2030. Wat staat er over Biddinghuizen onder andere in deze structuurvisie?

Biddinghuizen: de recreatieve uitvalsbasis
Biddinghuizen ontleent zijn imago voor een groot deel aan de enorme diversiteit aan recreatief-toeristische mogelijkheden in de nabijgelegen Randmeerzone en de verschillende evenementen die daar georganiseerd worden.

Hierdoor geniet Biddinghuizen landelijke en zelfs internationale bekendheid. Het dorp Biddinghuizen zelf is wat minder bekend, wat vooral komt door de (mentaal) vrij grote afstand tot de attracties en verblijfsrecreatie in de Randmeerzone.

Het dorp is echter aantrekkelijk gelegen langs de Hoge Vaart en met het dorpsbos aan de zuidwestzijde van de kern. Ook Biddinghuizenaren voelen zich sterk verbonden met hun eigen dorp. Net als in Swifterbant is er een sterke sociale cohesie, wat zich uit in een rijk verenigingsleven.

In het dorp zijn dagelijkse voorzieningen aanwezig en er is ruimte voor bedrijvigheid op de bedrijventerreinen aan de noodoostzijde van de kern.

Biddinghuizen heeft door zijn ligging en zijn naamsbekendheid de potentie om veel meer te profiteren van de vele attracties in de Randmeerzone dan nu het geval is. Biddinghuizen kan met de Randmeerzone worden verweven door het realiseren van een landschappelijke verbinding tussen het dorp en het Bremerbergbos.

De gemeente gaat daarom in de structuurvisieperiode initiatieven faciliteren die bijdragen aan een zekere verdichting/vergroening van het landschap langs de Bremerbergweg. Daarbij kan gedacht worden aan (voor het publiek toegankelijke) nieuwe landgoederen, recreatiewoningen en nieuwe recreatieve attracties die niet hinderlijk zijn voor de bewoners van Biddinghuizen.

Op deze wijze kan Biddinghuizen meer recreanten naar het dorp trekken, wat bijdraagt aan het in stand houden van het voorzieningenniveau en de levendigheid in het dorp.

Langs de Hoge Vaart zorgt de transformatie van De Kaai bovendien voor een grote kwaliteitsimpuls.

Recreatie en toerisme
Op het gebied van recreatie en toerisme heeft de gemeente Dronten veel in huis. De recreatie concentreert zich op en langs de Randmeren en op het IJsselmeer.

In totaal zijn langs de Randmeren 16 kilometer strand en een aantal recreatieve eilandjes aanwezig. Binnendijks zijn de bossen en open natuurgebieden van grote waarde voor de recreatie. In de Randmeerzone aan de oostkant van de gemeente bevinden zich de belangrijkste attractieparken en worden de grootste evenementen georganiseerd.

Vooral bekend zijn attractiepark Walibi Holland, FlevOnice, het Nationaal EvenementenTerrein (met onder meer muziekfestival Lowlands) en dagrecreatiepunt Dorhout Mees. Deze attracties en evenementen(terreinen) vormen samen met een twintigtal andere recreatieve trekkers op het gebied van water- en verblijfsrecreatie de zogenaamde Flevoboulevard: een zone met intensieve recreatie langs de noordrand van het Veluwemeer die als doel heeft de recreatie in de zone te ondersteunen.

Op het gebied van verblijfsrecreatie is in de gemeente een aantal campings, bungalowparken en een aantal bed & breakfasts aanwezig, eveneens vooral gelegen in de oostrand.

Versterken recreatie in de oostrand
De gemeente wil in de komende jaren het belang van de oostrand voor recreatie en toerisme vergroten en het gebied nog meer als toeristische regio of landstreek op de kaart zetten. Versterking van recreatie en toerisme kan een substantiële bijdrage leveren aan de noodzakelijke groei van werkgelegenheid van de gemeente Dronten en de Provincie Flevoland.

Op een aantal plaatsen kan de kwaliteit en de uitstraling van de recreatievoorzieningen worden verbeterd door een beter beheer en een goede landschappelijke inpassing.

De bosgebieden in de Randmeerzone worden aantrek kelijker en toegankelijker gemaakt voor recreanten. Hierbij wordt door zonering een goede afstemming met natuurwaarden bewerkstelligd. In het noordelijk deel van de Randmeerzone (tussen Ketelhaven en de Elburgerbrug) ligt het accent op extensieve recreatie en in het zuidelijk deel (tussen de Elburgerbrug en Hardersluis) op meer intensieve vormen van recreatie.

Vanzelfsprekend profiteren niet alleen mensen van buiten de gemeente van deze maatregelen, maar zeker ook de eigen inwoners. Bij het versterken van de recreatie in de oostrand participeert de gemeente in het Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren: een samenwerkingsverband van gemeenten rondom het Drontermeer, Veluwemeer, Wolderwijd en Nuldernauw.

Het Natuur- en Recreatieschap heeft tot doel de bovengemeentelijke belangen van de recreatie en de natuurbescherming binnen het Veluwerandmerengebied te behartigen en de naamsbekendheid van het gebied te vergroten. Daarnaast maakt het schap zich sterk voor het bewaren en bevorderen van het natuur- en landschapsschoon binnen het Veluwerandmerengebied.

Zoekgebied intensieve recreatie
De gemeente zal nieuwe initiatieven faciliteren en stimuleren die het concept van de Flevoboulevard versterken. Langs de noordwestrand van de Flevoboulevard - tussen de Karekietweg en de Oldebroekerweg - is een zoekgebied aangewezen voor intensieve recreatie.

Binnen dit zoekgebied is plaats voor de komst van vormen van intensieve recreatie voor het geval zich daar initiatieven voor aandienen. Het kan daarbij gaan om grootschalige nieuwe trekkers, zoals een nieuw attractiepark.

Het voordeel van deze zone is ook dat dergelijke initiatieven tevens als middel kunnen worden ingezet om de gewenste versterking van de bossen en/ of de verweving van Biddinghuizen met de Randmeerzone te realiseren.

Het leveren van een bijdrage aan het versterken van de bossen en/of de verweving van Biddinghuizen met de Randmeerzone is dan ook een voorwaarde voor dergelijke ontwikkelingen. Bovendien ontstaat zo een verdere clustering van recreatieve trekkers van formaat (waardoor deze wederzijds voordeel van elkaar kunnen hebben), zonder dat dit ten koste gaat van het open polderlandschap doordat de ontwikkeling aansluit op de besloten Randmeerzone.

Concentratie van de grote recreatieve attracties vergroot de kans op een betere en rendabele busverbinding van Dronten via de Flevoboulevard naar Harderwijk en bovendien biedt dit een kans voor het verbeteren van de verkeersstructuur. Nabij Biddinghuizen (de omgeving van de Bremerbergweg) is een goede afstemming met de woonfunctie in De Graafschap en de bestaande woongebieden noodzakelijk (bijvoorbeeld als het gaat om geluidsoverlast).

Hier liggen kansen voor bijvoorbeeld verblijfsrecreatie of een attractiepark. Een goede ruimtelijke kwaliteit en afstemming met de inwoners van Biddinghuizen is hierbij uitgangspunt.

Download de volledige structuurvisie

Bron: Gemeente Dronten


nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Gemeenteberichten
Pelletkachels Flevo Pelletkachels Flevo
Pelletkachels advies en verkoop
Parksingel 23
8256 GE
Biddinghuizen
T 0321-333802
E info@pelletkachels-flevo.nl
W http://www.pelletkachels-flevo.nl
Pelletkachels Flevo
Pelletkachels Flevo
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
zoeken
BHZNet.nl weer
  • 17.9 °C
  • 0.4 mm
  • 18.1 °C
Weerstatistieken ->
BHZNet Tourmanager 2024
BHZNet Tourmanager 2024 BHZNet Tourmanager
BHZNet EK2024 Voetbalpoule
BHZNet EK2024 Voetbalpoule BHZNet EK2024 Voetbalpoule
gerelateerd nieuws
Agenda 3 dagen Meer agenda ->
Snackbar Twins Snackbar Twins Snackbar Twins
Toevoegen
in de bhznet.nl winkel Alle produkten ->
twitter facebook rss top