De Kubbe BV - Biddinghuizen De Kubbe BV - Biddinghuizen
Verkeersschool Kooij & Wallet Verkeersschool Kooij & Wallet
Kapsalon Beautiful Change Kapsalon Beautiful Change
Bouwbedrijf HEDI Bouwbedrijf HEDI
AH Jan Schuurhuis AH Jan Schuurhuis

Provincie stimuleert opnieuw investeringen in waterkwaliteit

Dinsdag 13 februari 2018
Provincie stimuleert opnieuw investeringen in waterkwaliteit
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - Op maandag 5 maart wordt om 9 uur in de ochtend opnieuw een subsidieregeling opengesteld voor agrariërs, die bereid zijn te investeren in het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Via de regeling 'Fysieke investeringen in modernisering van agrarische bedrijven, gericht op internationale waterdoelen', die deel uitmaakt van het plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 wordt in totaal 2.170.000 euro beschikbaar gesteld aan Flevolandse (samenwerkingsverbanden van) agrariërs. Bij toekenning van een subsidie biedt de regeling een vergoeding van 40% van de subsidiabele kosten die bij de aanvraag zijn opgegeven. De ondergrens van de te verstrekken subsidie is 100.000 euro per aanvraag, wat betekent dat de totale subsidiabele kosten per aanvraag 250.000 euro of hoger moeten zijn.

Internationale waterdoelstellingen
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt dat uiterlijk in 2027 alle aangewezen oppervlaktewateren een goede chemische samenstelling moeten hebben en ecologisch op orde moeten zijn. Hoewel de kwaliteit van het Flevolandse oppervlaktewater de laatste jaren stijgt, moeten er nog wel stappen worden gezet om de internationale waterdoelstellingen te behalen. De provincie en waterschap Zuiderzeeland investeren daar samen in, in het kader van het Regionaal Programma POP3 Water. Daarnaast zijn er via POP3 middelen beschikbaar om te stimuleren dat ook agrariërs investeren in verbetering van de waterkwaliteit in hun directe omgeving. De subsidieregeling 'Fysieke investeringen in modernisering van agrarische bedrijven, gericht op internationale waterdoelen' is daarbij een van de instrumenten.

Investeren in kwaliteit van water
De subsidieregeling richt zich op (samenwerkingsverbanden van) agrariërs, die fysieke investeringen doen die bijdragen aan het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties in de agrarische onderneming of aan de bredere uitrol van innovaties binnen de agrarische sector, om daarmee bij te dragen aan de wateropgaven van Waterschap Zuiderzeeland en de provincie Flevoland. De investeringen moeten leiden tot verminderd grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een emissievermindering van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater. Ook investeringen waarmee effecten van grotere watertekorten of –overschotten en verzilting worden tegengegaan of verminderd passen binnen deze subsidieregeling.

Aanvragen subsidie
Subsidies worden toegekend op basis van een tenderproces. Gedurende de hele openstellingsperiode van 12 weken kunnen aanvragen worden ingediend. Op vrijdag 25 mei om 17.00 uur sluit de openstellingsperiode en dient alle voor de subsidieaanvraag benodigde informatie te zijn ingediend. Na de sluiting van de termijn beoordeelt een door Gedeputeerde Staten ingestelde onafhankelijke Adviescommissie op basis van de dan beschikbare informatie welke aanvragen gehonoreerd worden. Dit gebeurt aan de hand van de selectiecriteria in de openstelling, die terug te vinden zijn in het openstellingsbesluit dat op de website van de provincie wordt gepubliceerd. Het proces van beoordelen van de aanvragen tot aan het toekennen van de subsidie neemt ongeveer 22 weken in beslag, naar verwachting zal er in het najaar van 2018 duidelijkheid worden gegeven over de te verstrekken subsidies.

Meer informatie
Informatie over de subsidieregeling is te vinden op de website van de provincie: http://www.flevoland.nl/POP3.

Provincie Flevoland / Redactie BHZNet.nl

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Landbouwberichten
Klusbedrijf Johan Bramer
Klusbedrijf Johan Bramer
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top