Verkeersschool Kooij & Wallet Verkeersschool Kooij & Wallet
Klusbedrijf Johan Bramer Klusbedrijf Johan Bramer
Installatietechniek Schaap Installatietechniek Schaap
Flevolamb Flevolamb
Gicom Composting Systems Gicom Composting Systems

2 miljoen subsidie beschikbaar voor verbetering waterkwaliteit

Vrijdag 20 juli 2018
2 miljoen subsidie beschikbaar voor verbetering waterkwaliteit
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - Vanaf maandag 3 september tot vrijdag 23 november kunnen agrariërs in Flevoland opnieuw subsidie aanvragen voor investeringen die bijdragen aan een betere waterkwaliteit. De provincie Flevoland stelt via het plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 in totaal € 1.900.000 beschikbaar voor ideeën en initiatieven die de waterkwaliteit direct of indirect kunnen verbeteren.

Gedeputeerde Harold Hofstra heeft hoge verwachtingen: "We mogen trots zijn op onze agrarische sector in Flevoland. Toen deze regeling in 2017 voor het eerst werd opengesteld, was er al veel animo voor. Opnieuw openstellen van de regeling steunt agrariërs, stimuleert innovatie en draagt bij aan verbetering van de waterkwaliteit."

Internationale waterdoelstellingen
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt dat uiterlijk in 2027 alle aangewezen oppervlaktewateren een goede chemische samenstelling moeten hebben en ecologisch op orde moeten zijn. Hoewel de kwaliteit van het Flevolandse oppervlaktewater de laatste jaren stijgt, moeten er nog wel stappen worden gezet om de internationale waterdoelen te behalen. Er zit op veel plaatsen in de provincie nog steeds te hoge concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het water. De provincie en waterschap Zuiderzeeland investeren daar samen in, in het kader van het Regionaal Programma POP3 Water. Daarnaast worden agrariërs en grondgebruikers gestimuleerd om ook te investeren in verbetering van de waterkwaliteit in hun directe omgeving. Subsidie kan worden aangevraagd in het kader van de regeling 'Niet-productieve investeringen water'.

Investeren in kwaliteit van water
De subsidieregeling richt zich voornamelijk op projecten die leiden tot een (her)inrichting of transformatie van het lokale of regionale watersysteem, met als resultaat minder emissies van milieubelastende stoffen naar bodem, grond- en oppervlaktewater. Agrariërs, grondeigenaren en -gebruikers, maar ook landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, gemeenten, provincie, waterschappen én samenwerkingsverbanden van deze doelgroepen mogen daarvoor subsidieaanvragen indienen.

Een voorbeeld van een niet-productieve investering is het herinrichten van het erf. Door aanleg van zaken als een vloeistofdichte vloer, opvang van hemelwater dat van kisten afkomt, het verplaatsen van het vulpunt voor gewasbeschermingsmiddelen naar een wasplaats, eventueel gecombineerd met de opvang en zuivering van bedrijfswater, kan de waterkwaliteit flink worden verbeterd. Voorwaarde hierbij is wel dat de vermindering van de erfafspoeling verder gaat dan wat wettelijk is voorgeschreven.

"Maar het gaat natuurlijk om meer dan alleen erfaanpassingen", aldus de provincie. "Andere investeringen die passen binnen deze subsidieregeling zijn bijvoorbeeld het aanleggen van natuurvriendelijke oevers of natte en droge bufferstroken of infiltratiegreppels om de afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen van bodem of percelen te minimaliseren".

Minimale subsidiebedrag
Anders dan bij de vorige openstelling is de ondergrens voor de aangevraagde subsidie bij deze openstelling gesteld op € 250.000 aan subsidiabele kosten. De provincie wil daarmee grotere projecten of samenwerkingsverbanden van potentiële projectindieners stimuleren. Met een openstellingstermijn van 12 in plaats van de gebruikelijke 8 weken, biedt de provincie ruimte om samenwerkingen aan te gaan en gezamenlijk tot een plan voor verbetering van de waterkwaliteit te komen. Bij toekenning van de subsidie worden de subsidiabele kosten, net als bij de vorige openstelling, volledig vergoed.

Aanvragen subsidie
Subsidies worden toegekend op basis van een tenderproces. Gedurende de hele openstellingsperiode kunnen aanvragen worden ingediend via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Op 23 november 2018 eindigt de openstellingsperiode om 17.00 uur precies. Hierna beoordeelt een door Gedeputeerde Staten ingestelde onafhankelijke Adviescommissie welke aanvragen gehonoreerd worden. Dit gebeurt aan de hand van de selectiecriteria in de openstelling. Het proces van beoordelen van de aanvragen tot aan het toekennen van de subsidie neemt ongeveer 22 weken in beslag, naar verwachting zal er voor de zomer van 2019 duidelijkheid worden gegeven over de te verstrekken subsidies.

Meer informatie
Informatie over de subsidieregeling is te vinden op de website van de provincie: http://www.flevoland.nl/POP3.

Provincie Flevoland / Redactie BHZNet.nl

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Landbouwberichten
Fruithandel Van Beek
Fruithandel Van Beek
Adverteerder in de rubriek Waterschap
Kapsalon Beautiful Change
Kapsalon Beautiful Change
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top